Місія громадської організації

organizРоль визначення місії організації у розробці стратегії важко переоцінити. На основі місії обираються конкретні цілі, які в свою чергу є критеріями для всього наступного процесу прийняття управлінських рішень.

Без визначення місії, як орієнтира діяльності, керівники організації у прийнятті управлінських рішень спиралися б тільки на свої власні цінності. В результаті виявився б роздріб зусиль, що не сприяє досягненню цілей, що ми й спостерігаємо в багатьох випадках. 

Зрозуміло, що основне призначення громадської організації слугувати людям, суспільству. Проте, визначення місії конкретної організації – це складний процес, що обумовлений самою специфікою представників третього сектору. В гуманістичній концепції яскраво виражені соціальні потреби: повага, визнання власної гідності, престиж, соціальний успіх, спрямування на принесення користі іншим. Ці потреби мають, по-перше, значні індивідуальні варіанти проявлення, подруге їх важко описати.

 

Наприклад, недержавна некомерційна організація визначає свою місію, як сприяння успішному реформуванню економіки України, розвитку ринкових відносин, побудові цивілізованого громадянського суспільства. Реалізовувати цю місію будуть конкретні люди, між якими є різнопланові відмінності. Члени організації розрізняються своїми ствердженнями і інтересами, знаннями та досвідом, здібностями та вміннями, темпераментом та характером. Тому різні люди можуть по-різному інтерпретувати цю місію. Одні вважають, що наголос необхідно зробити на підвищенні фахового рівня економістів, інші – що важливо розробити ефективну модель розвитку України, треті – вважають, що важливо стимулювати інвестиційну діяльність шляхом довготермінових страхувань. 

Суб'єктивізм в трактуванні місії може проявлятися не тільки при виборі напрямку діяльності, але й в розумінні критеріїв оцінки ефективності її реалізації. Одні члени організації вважають, що показником успішної діяльності є річний бюджет; інші вважають, що кількість клієнтів, які підвищили власний професіоналізм; треті в якості цього показника називають відгуки у ЗМІ. 

Як бачимо, вибір напрямків діяльності як суттєва ознака стратегічного планування, починається вже після формулювання місії. 

Помилковість ігнорування цього важкого етапу стратегічного планування очевидна: за відсутності визначеної місії організація не може здійснити повноцінне планування своєї діяльності і починає займатися усім підряд, не доводячи жоден напрямок своєї діяльності до логічного завершення. 

Яким же чином слід визначати місію громадської організації? Відповідь на це питання залежить від попереднього досвіду організації. Якщо організація раніше не займалась процесом стратегічного планування і не має чіткої визначеної стратегії, тоді при ідентифікації існуючих цілей і завдань необхідно зосередити увагу на наступних питаннях:

 – Чим ми займаємося?

 – Хто є нашими клієнтами? 

– Що ми робимо для клієнтів? 

– Які види послуг ми здійснюємо?

Інший наголос у буде ставити організація, яка у своїй діяльності керується чітким стратегічним напрямком. В основу аналізу можуть бути покладені наступні питання : 

– Чого ви досягли? Які ваші результати і наслідки можна виміряти? 

– Чого із запланованого вами ви не змогли досягнути? У чому причина? 

– Яку інформацію відносно ефективності ваших програм і проектів ви маєте? (соціологічне опитування клієнтів, офіційні оцінки у ЗМІ і ін.) 

– Чи просуваєтесь ви до досягнення вашої мети? 

– Чи спрямовані ваші зусилля на досягнення кінцевої мети? 

Визначення місії громадської організації зазвичай спирається на 5 показників: 

1. Історії організації – у процесі якої виробляється її філософія, формується її профіль і стиль діяльності, місце в суспільстві. 

2. Існуючого стилю поведінки і способу дії керівників, членів організації та персоналу (якщо в організації є наймані працівники).

 3. Стану зовнішнього середовища організації (політичного, економічного, інформаційного тощо) 

4. Ресурсів, що організація може залучити в дію, для досягнення цілей. 

5. Відмінних рис організації, що вирізняють її серед інших. 

Добре сформована місія проясняє те, чим є організація, для чого вона існує у суспільстві. 

Основними характеристиками місії організації являються: 

– Цільові орієнтири організації, що відбивають те, до чого прагне організація у своїй діяльності в довгостроковій перспективі; 

– Сфера діяльності – визначається продукт, що організація пропонує своїм членам та громаді; 

– Філософія організації – ті цінності, що прийняті в організації; 

– Можливість і способи здійснення діяльності – наявність техніки, фінансів, тобто її відмінні можливості для виживання; 

– Імідж організації. 

Правильний вибір місії організації, її чітке формулювання та адекватне осмислення всіма членами організації є необхідною умовою успішної діяльності. 

Значення місії полягає в тому, що: по-перше, вона дасть суб'єктам зовнішнього середовища загальне представлення про те, що являє собою організація і до чого вона прагне, які засоби вона готова використовувати, яка її філософія. Вона формує і закріплює імідж організації. 

По-друге, місія сприяє формуванню єдності усередині організації (місія робить ясним мету організації, і члени організації свої дії орієнтують на неї, у єдиному напрямку, також вона сприяє формуванню мікроклімату в організації, тому що через неї до людей доводяться філософія, цінності, принципи). 

По-третє, місія створює можливість для більш діючого управління організацією, тому що вона є базою для формування цілей, сприяє виробленню стратегії, установленню спрямованості і границь функціонування організації та забезпечує стандарти для розподілу ресурсів організації, створює базу для оцінки їх використання. 

Таким чином, місія не повинна нести конкретні вказівки, що й у які терміни варто робити організації, а лише визначає напрямок руху організації, її ставлення до процесів, що протікають усередині організації та поза нею. Крім того, у разі виникнення спірних питань (наприклад, ставлення організації до певної події чи особи), саме місія організації визначатиме відповідь на них. 

on 18 лютого 2016